شرکت ثامن همواره به دنبال توسعه شبکه ارتباطی و تجاری خود در بخشهای مختلف می باشد لذا در هر لحظه آماده ارتباط و همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به همکاری بر اساس الگوهای مختلف دارند ، می باشد و به گرمی پذیرای پیشنهادات می باشد.

لذا در صورت تمایل به همکاری با شرکت می توانید با استفاده از یکی روشهای ارایه شده همکاران ما را در جریان قرار داده تا با شما تماس گرفته شود .